پایان نامه درمورد الکترون،، پیرول،، حلال،، الکترولیت،

در مراجع به آن اشاره می شود اما مکانیسم های دیگر نیز حامیانی دارند. بحث بر سر مرحله شروع واکنش است بطوریکه در هر مکانیسمی، روش متفاوتی برای شروع واکنش ارائه می شود که در آن، میان انتقال الکترون، انتقال پروتون و تشکیل مستقیم رادیکال پیرول، تفاوت وجود دارد. صرفنظر از مرحله شروع، عوامل دیگری شامل الکترولیت، حلال، دما و pHوجود دارند

پاسخی بگذارید