No category

پایان نامه درمورد تقسیم بندی

(۴-۱۷)
در رابطه فوق ولتاژ مدار باز و اتلاف ولتاژ اهمی و و به ترتیب اتلاف پتانسیل در سمت آند و کاتد است.

۴-۱-۳ متدولوژی حل معادلات
برای حل معادلات حاکم ، در ابتدا کانال باید به بخشهای کوچکی تقسیم بندی گردد. با کوپل کردن معادلات حاکم بر MEA و کانال، برای هر المان، چگالی جریان و ولتاژ سلول قابل استخراج است، سپس می توان