No category

پایان نامه درمورد (۴-۱۱)، (۴-۱۲)، کاتد، (۴-۱۰)

است با :
(۴-۷)
(۴-۸)
در سمت آند (۴-۹)
در سمت کاتد (۴-۱۰)
ضریب خالص انتقال آب از غشا میباشد. نرخ جریان گاز در واحد سطح برابر است با
(۴-۱۱)
همچنین از معادله دارسی خواهیم داشت :
(۴-۱۲)
که در رابطه فوق و به ترتیب قابلیت نفوذ در