No category

پایان نامه درمورد MEA، mills، ۰.۴، Pt/cm2

بوده که از پلاتینیوم بعنوان کاتالیست و از پارچه کربنی بعنوان لایه پخش گازی بهره می برد. مشخصات کلی MEA مورد استفاده در این پیل سوختی در جدول (۴-۱) آورده شده است.
جدول (۴-۱) مشخصات MEA مورد استفاده
MEA ضخامت
۲ mills
سطح فعال الکترود
۵cm*5cm
MEA سطح کلی
۸cm*8cm
مقدار کاتالیست در سمت کاتد
۰.۴ mg Pt/cm2
مقدار کاتالیست در