پایان نامه رایگان با موضوع درجه‌بندی، استاندارد، محلول‌های، (۴-۸).

تشخیص (LOD) بررسی شدند.
۴-۳-۱. تهیه منحنی درجه‌بندی
برای رسم منحنی درجه‌بندی محلول‌های استاندارد با غلظت‌های۲/۰،۵/۰، ۱، ۲ و ۵ میلی‌گرم بر لیتر از دارو تهیه شدند. سپس استخراج تحت شرایط بهینه از محلول‌های استاندارد صورت گرفت. نهایتاً سطح زیر پیک نسبت به غلظت اولیه دارو در فاز دهنده رسم گردید.

نمودار (۴-۸). منحنی

پاسخی بگذارید