پایان نامه رایگان با موضوع درجه‌بندی، هالوفایبر، ، تغلیظ

درجه‌بندی مستقیم

نمودار (۴-۹). منحنی درجه‌بندی بعد از استخراج با هالوفایبر

نمودار (۴-۱۰). منحنی درجه‌بندی بعد از استخراج با هالوفایبر جهت بررسی Linearity
۴-۳-۲. فاکتور پیش تغلیظ (PF)

پاسخی بگذارید