پایان نامه رایگان با موضوع محیط.، ۴-۲-۲-۶.، (۴-۶).، دما:

۲۷).

نمودار (۴-۶). تاثیر زمان بر فرآیند استخراج.
شرایط استخراج: حلال فاز آلی: n-اکتانول، pH فاز دهنده: ۸/۸، pH فاز گیرنده: ۴/۲ ، سرعت هم‌زدن ۵۰۰ دور در دقیقه، بدون نمک، دمای محیط.

۴-۲-۲-۶. اثر دما:
در این مرحله اثر دما بر روی راندمان استخراج آنالیت مورد مطالعه قرار گرفت. انتظار می‌رود که افزایش دما باعث افزایش فاکتور

پاسخی بگذارید