پایان نامه رایگان با موضوع می‌شود،، salting-out، می‌افتد:، محیط.

زمان استخراج ۲۰ دقیقه، در دمای محیط.

۴-۲-۲-۴. اثر قدرت یونی فاز دهنده
در این مرحله اثر افزایش نمک به فاز دهنده بر روی راندمان استخراج بررسی شد. به طور کلی هنگامی که نمک به آب اضافه می‌شود، دو پدیده به طور همزمان اتفاق می‌افتد: پدیده اول که به اثر salting-out معروف است به این صورت روی می‌دهد که مولکول‌های آب در اطراف

پاسخی بگذارید