No category

پایان نامه رایگان با موضوع (۴-۵)، Nacl، (۷، افزایش،

ممکن است باعث افزایش، کاهش و یا عدم تغییر راندمان استخراج شود (۷ و ۶ و ۳ و ۲۳).
در این تحقیق اثر افزایش نمک، با افزودن نمک Nacl در محدوده ۱۰-۰% وزنی- حجمی بر روی راندمان استخراج بررسی شد. از روی نتایج نشان داده شده در نمودار (۴-۵) می‌توان مشاهده کرد که افزودن نمک تا حد مشخصی موجب کاهش استخراج دارو شده است.
با توجه به نتایج