پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه رایگان درمورد LUMO، HOMO، نانولوله، a)HOMO

Al3+&BNNT-Ga
1.09
-2.53
-3.62
Pb2+&BNNT-Ga
3.51
-3.06
-6.57
Co2+&BNNT-Ga
1.18
-2.52
-3.7
Pb2+&CNT(5,5)
1.82
-2.85
-4.67
Co2+&CNT(5,5)
2.22
-2.64
-4.86
Hg2+&CNT(5,5)
1.08
-2.46
-3.54
Al3+&CNT(5,5)

شکاف انرژی HOMO&LUMO در یونها قبل از برهمکنش با نانولولهها زیاد و بعد از برهمکنش آن کاهش پیدا کرده است. که این کاهش نشاندهنده انتقال بار و افزایش رسانایی میباشد. در بین ساختارها بعد از قرار گرفتن یون در داخل آنها، ساختار Hg(II)& BNNT-Gaبیشترین شکاف و کمترین رسانایی را دارا هستند.
ساختارهای فوق دارای شکاف انرژی یکسانی را نشان میدهند.
Hg(II)&CNT(5,5),Pb(II) and CNT (5,5), Co (II) and CNT (5,5)
Hg(II) and BNNT (6,0) , Pb (II) and BNNT (6,0)
در شکلهای (3-3) تا (3-22) تصاویر جابهجایی ابرالکترونی در اوربیتال HOMO و LUMO و همچنین طیفهای بدست آمده توسط نرمافزار گوسسام که شکاف HOMO – LUMO یونها و نانولولهها را قبل و بعد از برهمکنش آشکار میسازد، نشان داده شده است:

a)HOMO – Co2+ & CNT(6,0)

b)LUMO – Co2+&CNT(6,0)

(1)شکل 3-3- ساختار اوربیتال های HOMO(a) و LUMO(b) و طیف DOS CNT(6-0)& Co(II)

از مشاهده توزیع اوربیتال HOMO و LUMO می توان نتیجه گرفت که پراکندگی اوربیتال HOMO در بخشی ازساختار نانولوله می باشد در حالی که توزیع اوربیتال LUMO دردو قسمت انتهایی نانولوله می‎باشد که نشان دهنده این است که در این ساختار انتقال بار روی نانولوله صورت گرفته است.

a)HOMO Hg2+-CNT(6,0)

b) LUMO Hg2+-CNT(6,0)

(2)شکل 3-4-HOMO &LUMO و طیف DOS نانولوله
CNT(6-0)&Hg(II)
تجمع اوربیتال و انتقال بار در این ساختار مشابه ساختار قبلی می باشد

a)HOMO Pb2+&CNT(6,0)

b)LUMO Pb2+&CNT(6,0)