طراحی مدل حل تعارض در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

………………………………………………………………………………………………………………… 89

5-3-نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 90

5-4 -نتیجه گیری از تحقیق…………………………………………………………………………………………… 90

5-6-پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………… 94

5-8-مشکلات تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 97

منابع………………………………………………………………………………………………………………………… 98

Abstract………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                     صفحه

نمودار2-1: سبکهای مدیریت تعارض……………………………………………………………………………. 13

نمودار 2-2: سبك های مدیریت تعارض به زبان ساده……………………………………………………….. 14

نمودار 2-3: سطوح تعارض………………………………………………………………………………………… 17

نمودار 2-4: سطح عملكرد و تعارض سازمانی…………………………………………………………………. 26

نمودار 2-5: مدل اقتضایی تعارض………………………………………………………………………………… 27

نمودار 2-6: مدل پیازی و همكاران 2004……………………………………………………………………… 35

نمودار 4-1: سطح فردی تعارض……………………………………………………………………………………. 62

نمودار 4-2: سطح گروهی تعارض…………………………………………………………………………………. 63

نمودار 4-3: سطح سازمانی تعارض………………………………………………………………………………… 64

نمودار 4-4: سبك رقابت تعارض…………………………………………………………………………………… 65

نمودار 4-5: سبك همكاری تعارض………………………………………………………………………………… 66

نمودار 4-6: سبك اجتناب تعارض……………………………………………………………………………….. 67

نمودار 4-7: رابطه تحصیلات و سبک تعارض رقابت………………………………………………………… 73

نمودار 4-8: رابطه تحصیلات و سبک تعارض همکاری……………………………………………………… 74

نمودار 4-9: رابطه تحصیلات و سبک تعارض اجتناب……………………………………………………….. 75

نمودار 4-10: رابطه بین سابقه کار و سبک مدیریت تعارض رقابت………………………………………. 78

نمودار 4-11: رابطه بین سابقه کار و سبک مدیریت تعارض همکاری……………………………………. 79

نمودار 4-12: رابطه بین سابقه کار و سبک مدیریت تعارض اجتناب……………………………………… 80

نمودار 4-13: رابطه سن و سبک تعارض رقابت………………………………………………………………. 83

نمودار 4-14: رابطه سن و سبک تعارض همکاری……………………………………………………………. 84

نمودار 4-15: رابطه سن و سبک تعارض اجتناب……………………………………………………………… 85

فهرست جداول

عنوان                                                                                                     صفحه

جدول 3-1 : مدل تحلیلی- عملیاتی تحقیق (برگرفته از پرسشنامه های تحقیق)………………………… 47

جدول 4-1 : آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………. 61

جدول 4-2 : نتیجه آزمون کالموگروف – اسمیرنوف………………………………………………………….. 68

جدول 4-3 : نتایج آزمون یو من ویتنی…………………………………………………………………………… 69

جدول 4-4 : نتایج آزمون یو من ویتنی…………………………………………………………………………… 70

جدول 4-5 : آمار توصیفی آزمون تحلیل واریانس یک طرفه……………………………………………….. 71

جدول4-6 : نتایجه آزمون تحلیل واریانس یک طرفه…………………………………………………………. 72

جدول 4-7 : آمار توصیفی آزمون تحلیل واریانس یک طرفه……………………………………………….. 76

جدول4-8 : نتایجه آزمون تحلیل واریانس یک طرفه…………………………………………………………. 77

جدول 4-9 : آمار توصیفی آزمون تحلیل واریانس یک طرفه……………………………………………….. 81

جدول4-10 :  نتایجه آزمون تحلیل واریانس یک طرفه……………………………………………………… 82

جدول 4-11 : نتایج آزمون یو من ویتنی………………………………………………………………………… 86

جدول 5-1 : خلاصه نتیجه گیری کلی تحقیق………………………………………………………………….. 93

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                     صفحه

شکل 2-1 : مدل محقق ساز (مدل تركیبی حل تعارض- رابینز، تامسون، اقتضایی)…………………….. 41

شکل 4-1 : آمار توصیفی میزان سطح تحصیلات………………………………………………………………… 56

شکل 4-2 : آمار توصیفی میزان سن………………………………………………………………………………… 57

شکل 4-3 : آمار توصیفی میزان جنسیت…………………………………………………………………………… 58

شکل 4-4 : آمار توصیفی پست سازمانی…………………………………………………………………………. 59

شکل 4-5 : آمار توصیفی سابقه کار……………………………………………………………………………….. 60

شکل 5-1: مروری بر فعالیت های انجام شده در فصول قبل……………………………………………….. 90

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق