پایان نامه نهایی- قسمت ۱۸

برپایی ناکافی نمایشگاه ها ، سمینار ها ، سخنرانی ها ، جراید در ارتباط با چگونگی رشد صادرات (امیدیان ،۱۳۸۰)

 

 

نبود مراکز مناسب سفارش الکترونیکی و شبکه های بین المللی بانکداری الکترونیکی (صنایعی ،۱۳۸۱) 

 

 

 

اطلاع رسانی ناکافی در ارتباط با شناخت فرصت ها و نیاز های بازار های هدف و انتشار بولتن های اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی (روستا و دیگران ،۱۳۸۱)(تقی زاده و انصاری ، ۱۳۷۹) (امیدیان ،۱۳۸۰) (بیکلی ،۱۹۸۸) (تقی زاده و انصاری ،۱۳۷۹)

 

 

نبود ثبات نسبی قوانین و مقررات بازرگانی خارجی
(سید محمد میر محمدی ،۱۳۶۵) (دریساوی بهمنشیرو همکاران ،۱۳۸۹) 

 

 

 

ضعف منابع انسانی در درون سازمان

 

(کیگان،۱۹۹۹) (بیلکی،۱۹۸۸) (تقی زاده و انصاری ،۱۳۷۹)

 

محدودیت های وارداتی کشور های خارجی ناشی از عامل تحریم های بین المللی (حقگویی ، ۱۳۸۳) 

 

 

 

ضعف اطلاعات و بنیه مالی

 

(کیگان ،۱۳۸۰) (بیکلی ،۱۹۸۸) (دریساوی بهمنشیرو همکاران ،۱۳۸۹)

 

موانع تعرفه ای کشور های غیر عضو سازمان تجارت جهانی
(حقگویی ، ۱۳۸۳) 

 

 

 

ضعف بینش در مدیریت راس سازمان (اسپیگل و کانینگهام ، ۱۹۷۱)

 

 

سیاست های نامناسب ارزی
(سید محمد میر محمدی ،۱۳۶۵) 

 

 

 

آشنا نبودن سازمان ها با تجارت الکترونیک و نداشتن وب سایت مناسب جهت اطلاع رسانی (صنایعی ،۱۳۸۱)

 

 

مشکلات حمل و نقل کالا بر صادرات
(روستا و دیگران ،۱۳۸۱) 

 

 

 

 

 

هزینه های بالای حمل و نقل و بعد مسافت تا مبادی صادراتی
(دریساوی بهمنشیرو همکاران ،۱۳۸۹) 

 

 

 

 

 

مشکلات گمرکی و مبادی صادراتی
(سید محمد میر محمدی ،۱۳۶۵) 

 

 

 

 

 

مشکلات مربوط به تامین اعتبار و نقدینگی از بانک ها جهت صادرات.(سید محمد میر محمدی ،۱۳۶۵) 

 

شکل ۲-۳ :چارجوب مفهومی تحقیق
فصل سوم
روش تحقیق
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه :
هدف از هر نوع بررسی و تحقیق علمی کشف حقیقت است و مقصود اصلی پژوهش علمی، شناخت پدیده‌های طبیعی و کشف روابط میان آنهاست. پژوهش علمی یک کوشش نظامدار برای پاسخ دادن به پرسش‌هاست و ساختار آن متکی بر یک نظام منطقی است که روش علمی نامیده می‌شود.
در حقیقت، روش تحقیق علمی، شامل اندازه‌گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل براساس اصول و موازین مورد قبول از طرف دانشمندان برای حل مشکلات و مسائل بوده است و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکار است.
مطالعات میدانی، بررسی‌های علمی غیر آزمایشی هستند که هدف‌شان کشف روابط و تعامل بین متغیرهای جامعه شناسی، روانشناسی و آموزشی در ساختارهای اجتماعی واقعی است. پژوهشگر ابتدا در مطالعات میدانی موقعیت اجتماع یا موسسه‌ای را در نظر می‌گیرد و سپس روابط بین نگرشها، ارزشها، ادراکات و رفتارهای افراد و گروه های موجود در موقعیت را مطالعه می‌کند. وی به طور معمول هیچ موقعیت مستقلی را دستکاری نمی‌کند (خاکی ۱۳۷۸).
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در این فصل، روش انجام تحقیق به تفصیل توضیح داده می‌شود و مطالبی همچون جامعه و نمونه آماری، روش نمونه‌گیری، روش های گردآوری اطلاعات، روایی و پایایی پرسشنامه و روش های تحلیل آماری و رتبه‌بندی مورد استفاده شرح داده خواهد شد.
۱-۳: روش تحقیق
روش های پژوهش در علوم رفتاری را معمولا با توجه به دو ملاک هدف و ماهیت تقسیم بندی می کنند. براساس هدف پژوهش‌ها به دو دسته پژوهش‌های بنیادی و کاربردی تقسیم می‌شوند.
تحقیق بنیادی پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیاء پدیده‌ها و روابط بین متغیرها، اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش تئوری‌ها و نظریه‌ها می‌پردازد و به توسعه مرزهای دانش رشته علمی کمک می کند. هدف اساسی این نوع پژوهش تبیین روابط بین پدیده‌ها، آزمون نظریه‌ها و افزودن به دانش موجود در یک زمینه خاص است. برای مثال “بررسی رابطه اعتماد و تعهد در روابط صنعتی” یک نمونه تحقیق بنیادی است. سطح گفتمان کلی و انتزاعی در حوزه یک علم است. تحقیق بنیادی می تواند نظری یا تجربی باشد. تحقیق بنیادی نظری از روش‌های استدلال عقلانی و قیاسی استفاده می‌کند و بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای انجام می‌شود. تحقیق بنیادی تجربی از روش‌های استدلال استقرائی استفاده می‌کند و بر پایه روش های میدانی انجام می‌شود.
تحقیق کاربردی پژوهشی است که با بهره گرفتن از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می‌شود. هدف تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. در اینجا نیز سطح گفتمان انتزاعی و کلی اما در یک زمینه خاص است. برای مثال “بررسی میزان اعتماد مشتریان به سازمان فرضی” یک نوع تحقیق کاربردی است.
پژوهش‌ها براساس نحوه گردآوری داده ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: تحقیق توصیفی و تحقیق آزمایشی. تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی شامل ۵ دسته: پیمایشی، همبستگی، پس رویدادی، اقدام پژوهی، بررسی موردی می‌باشد. تحقیق آزمایشی به دو دسته: تحقیق تمام آزمایشی و تحقیق نیمه آزمایشی تقسیم می‌شود.
در تحقیق توصیفی پیمایشی هدف بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعه است و بیشتر تحقیق‌های مدیریت از این نوع می‌باشد. در پژوهش پیمایشی پارامترهای جامعه بررسی می‌شوند. در اینجا پژوهشگر با انتخاب نمونه‌ای که معرف جامعه است به بررسی متغیرهای پژوهش می‌پردازد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.