پایه های عصبی- زیستی خوش بینی

پایه های عصبی- زیستی خوش بینی

در مورد عصب زیست شناختی خوش بینی پژوهش اندکی انجام شده است. با این حال یافته های عصب زیست شناختی در سه زمینه قابل توجه اند: 1- بد بینی، افسردگی و اضطراب؛ 2- رفتار خوش بینانه ی هدفمند و برانگیزنده[1]؛ و 3- رفتار عاطفی خوش بینانه.

2-3-1)    عصب زیست شناسی بد بینی

بدبینی مشخصه ی کلیدی افسردگی و اضطراب است، بنابراین عصب زیست شناختی این اختلالات نقطه ی شروع فهم هم بسته های زیشت شناختی خوش بینی و امید را فراهم  می سازد. افسردگی و اضطراب با عملکرد نابهنجاردر دستگاه لیمبیک (به ویژه آمیگدالا) و دستگاه پارالیمبیک و قشر پیش پیشانی جانبی ارتباط دارد. افسردگی با کمبود برخی انتقال دهنده های عصبی (به ویژه سروتونین و نورآدرنالین) یا کاهش درکار آمدی دستگاه هایی در مغز که در جلوگیری و یا ایجاد افسردگی دخیل اند، ارتباط دارد. اضطراب با پیوند نابهنجار گابا آمینو بیو تریک اسید (GABA)  ارتباط دارد (همان منبع). وقتی که انگیختگی به سطح معینی برسد گابا معمولا با صورت خودکار رها می شود سپس گیرنده های گابا به نورون های تهییج شده می چسبند و تجربه ی اضطراب را ایجاد می کند (  لیدل[2]، 2001،به نقل از کار، 2004، ترجمه ی پاشاشریفی و نجفی زند، 1385).

 

 

 

2-3-2)   عصب زیست شناختی رفتار هدفمند خوش بینانه

جفری گری[3] پیشنهاد کرده است که مقدار زیادی از رفتار هدفمند را دو مرکز کنترل متعارض در دستگاه عصبی مرکزی اداره می کند (گری و پیکرینگ[4]، 1999). این ها               سامانه ی فعال سازی رفتاری[5](BAS) و سامانه ی بازداری رفتاری[6] (BIS) هستند. BAS به عنوان سامانه ای است که به ویژه به پاداش و تقویت ها و BIS به عنوان سامانه ای که به ویژه به تنبیه پاسخ می دهد مفهوم سازی شده اند. BAS که به احتمال برای رفتار خوش بینانه اهمیت خاصی دارد توسط گذرگاه های دوپامینی مزولیمبیکی و مزو کورتیکی پشت بندی می شوند.

این مطلب را هم بخوانید :  آیین‌نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت

دیپو[7] (1996، به نقل از کار، 2004، ترجمه ی پاشاشریفی و نجفی زند، 1385) نشان داده است که سامانه آسان سازی رفتاری[8] (BFS) که با نشانه های پاداش فعال می شود، مقدار زیادی از داده های مربوط به جست و جوی مشوق را در مورد انسان و حیوان تبیین می کند. BFS رفتار و فعالیت های برانگیزنده یا هدفمند مرتبط با تامین غذا، شریک جنسی و مکان آشیانه سازی، و جست وجوی سایر هدف ها و پاداش های مهم را کنترل می کند. در مدل صفات شخصیتی، BFS تقریبا با برون گرایی آیزنک یا عاطفی بودن مثبت (واتسون و تلگن، 1985) منطبق است. BFS احتمال دارد با خوش بینی مرتبط باشد (کار، 2004، ترجمه ی پاشاشریفی و نجفی زند، 1385).

 

[1]-Incentive- Driver

[2]-Liddle

[3]-Gray

[4] -Pickering

[5] -behavioral activation system

[6]-behavioral inhibition system

[7]- Depue

[8] -behavioral facilitation system