محل سکونت، اعتبار سازه

فصل سوم چهارچوب نظری 53
مقدمه 54
3-1- نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز 54
3-1-1- مفاهیم نظریه یادگیری اجتماعی 57
3-1-1-1- پیوند افتراقی 57
3-1-1-1-1- ارتباط بین پیوند افتراقی و دیگرنظریهها 58
3-1-1-2- تعاریف 58
3-1-1-2- 1- ارتباط بین تعاریف و دیگر نظریهها 60
3-1-1-3- تقویت افتراقی 61
3-1-1-3-1- ارتباط بین تقویت افتراقی و دیگر نظریهها 62
3-1-1-4- تقلید 63
3-1-1-4-1- ارتباط بین تقلید و دیگر نظریه‌ها 64
3-1-2- فرایند نظریه یادگیری اجتماعی 64
3-1-3-تقلب/عدم صداقت علمی و یادگیری اجتماعی 66
3-2- نتیجهگیری 67
3-3- فرضیههای تحقیق 68
3-3-1- فرضیه اصلی 68
3-3-2- فرضیههای فرعی 68
فصل چهارم روش 69
4-1- روش پژوهش و ابزار گردآوری دادهها 70
4-2- جامعه آماری 70
4-3- حجم نمونه 70
4-4- روش نمونهگیری 70
4-5- اعتبار و پایایی ابزار سنجش 71
4-5-1- اعتبار سازه نظری مقیاس تقلب علمی 71
4-5-2- اعتبار سازه‌ تجربی مقیاسهای یادگیری اجتماعی 71
4-5-2-1- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول 72
4-5-2-1-1- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول پیوند افتراقی 75
4-5-2-1-2- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول تعاریف 76
4-5-2-1-3- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول متغیرهای تقویتی افتراقی 77
4-5-2-1-4- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول تقلید 79
4-6- پایایی ابزار سنجش 80
4-7- تصریح مفاهیم و سنجش متغیرها 80
4-7-1- تقلب علمی 80
4-7-1-1- تقلب در امتحان 81
4-7-1-2- تقلب در تکالیف درسی 81
4-7-1-3- سرقت علمی 81
4-7-1-4- جعل علمی 82
4-7-1-5- تحریف علمی 82
4-7-1-6- تسهیل تقلب برای دیگران 82
4-7-2- یادگیری اجتماعی 83
4-7-2-1- پیوند افتراقی 84
4-7-2-2- تعاریف 84
4-7-2-3- تشویق 86
4-7-2-4- عکسالعمل 86
4-7-2-5- بازدارندگی 87
4-7-2-6- پاداش 87
4-7-2-7- تقلید 88
4-8- هم‌ارز کردن 88
4-9- بههنجار کردن دادهها 89
4-10- تکنیک تجزیه و تحلیل دادهها 89
4-11- مسائل اخلاقی 89
فصل پنجم توصیف دادهها 91
5-1- توصیف متغیرهای زمینهای 92
5-1-1- توصیف پاسخگویان برحسب جنسیت 92
5-1-2- توصیف پاسخگویان برحسب مقطع تحصیلی 92
5-1-3- توزیع پاسخگویان برحسب معدل به تفکیک جنسیت 93
5-1-4- توزیع پاسخگویان برحسب دوره تحصیلی به تفکیک جنسیت 93
5-1-5- توزیع پاسخگویان برحسب گروههای سنی به تفکیک جنسیت 94
5-1-6- توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل به تفکیک جنست 94
5-1-7- توزیع پاسخگویان برحسب محل سکونت به تفکیک جنسیت 95
5-1-8- توزیع پاسخگویان برحسب دانشکده به تفکیک جنسیت 95
5-2- توصیف متغیرهای اصلی تحقیق 96
5-2-1- توصیف ابعاد تقلب علمی (متغیر وابسته) 96
5-2-1-1- توصیف گویههای بعد تقلب امتحانی 96
5-2-1-2- توصیف گویههای بعد تقلب در تکالیف درسی 98
5-2-1-3- توصیف گویههای بعد سرقت علمی 100
5-2-1-4- توصیف گویه های بعد جعل علمی 102
5-2-1-5- توصیف گویههای بعد تحریف علمی 104
5-2-1-6- توصیف گویههای بعد تسهیل تقلب برای دیگران 106
5-2-2- توزیع تقلب علمی پاسخگویان بر حسب جنسیت 108
5-2-3- توصیف متغیرهای یادگیری اجتماعی (متغیر مستقل) 109
5-2-3-1- توزیع ابعاد متغیر پیوند افتراقی 109
5-2-3-1-1- توزیع گویههای بعد کیفیت هنجاری- مولفه نگرش دوستان 109
5-2-3-1-2- توزیع گویههای بعد ارتباطی- تعداد دوستان 111
5-2-3-1-3- توزیع گویههای بعد ارتباطی- مولفه میزان ارتباط با دوستان 113
5-2-3-2- توزیع ابعاد متغیر عکسالعمل 115
5-2-3-2-1- توزیع گویههای بعد عکس العمل- شدت عکس العمل دوستان 115
5-2-3-3- توزیع متغیر تشویق 118
5-2-3-3-1- توزیع گویههای بعد تشویق- تشویق دوستان 118
5-2-3-4- توزیع ابعاد متغیر بازدارندگی 120
5-2-3-4-1- توزیع گویههای بعد بازدارندگی- مؤلفه بازدارندگی رسمی قطعیت 120
5-2-3-4-2- توزیع گویه های بعد بازدارندگی- مؤلفه بازدارندگی غیر رسمی قطعیت 122
5-2-3-5- توزیع ابعاد متغیر پاداش 124
5-2-3-5-1- توزیع گویههای متغیر پاداش- مولفه تقویت کنندههای اجتماعی و غیر اجتماعی مثبت 124
5-2-3-6- توزیع ابعاد متغیر تعاریف 126
5-2-3-6-1- توزیع گویههای ابعاد متغیر تعاریف 126
5-2-3-7- توزیع متغیر تقلید 129
5-2-3-7-1- توزیع گویههای متغیر تقلید- مؤلفه تقلید از دیگران مهم 129
5-2-4- جداول تقاطعی 131
5-2-4-1- توزیع میزان تقلب علمی بر حسب دانشکده 131
5-2-4-2- توزیع میزان تقلب علمی بر حسب دوره تحصیلی 132
5-2-4-3- توزیع میزان تقلب علمی بر حسب ترم تحصیلی 132
5-2-4-4- توزیع میزان تقلب علمی بر حسب معدل تحصیلی 133
5-2-4-5- توزیع میزان تقلب علمی بر حسب محل سکونت 134
5-2-5- ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته 135
فصل ششم تحلیل دادهها 137
6-1- آزمونهای تفاوت معنیداری 138
6-1-2- آزمون تفاوت معنیداری برحسب متغیرهای زمینهای 138
6-1-2-1- آزمون تفاوت میانگین تقلب علمی و ابعاد آن برحسب جنسیت 138
6-1-2-2- آزمون تفاوت میانگین تقلب علمی و ابعاد آن برحسب گروه سنی 139
6-1-2-3- آزمون تفاوت میانگین تقلب علمی و ابعاد آن برحسب دانشکده 140
6-1-2-3-1- تفاوت میانگین تقلب علمی برحسب دانشکده با استفاده از آزمون Tukey 141
6-1-2-4- آزمون تفاوت میانگین تقلب علمی و ابعاد آن برحسب دوره تحصیلی 142
6-1-2-5-آزمون تفاوت میانگین تقلب علمی و ابعاد آن برحسب مقطع تحصیلی 143
6-1-2-6- آزمون تفاوت میانگین تقلب علمی و ابعاد آن برحسب ترم تحصیلی 144
6-1-2-6-1- تفاوت میانگین تقلب علمی برحسب ترم تحصیلی با استفاده از آزمون Tukey 145
6-1-2-7- آزمون تفاوت میانگین تقلب علمی و ابعاد آن برحسب معدل 146
6-1-2-7-1- آزمون تفاوت میانگین تقلب علمی و ابعاد آن برحسب معدل با استفاده از آزمون Tukey 146
6-2- مدلیابی معادلات ساختاری 147
6-2-1- آزمون فرضیهها با استفاده از مدل معاد
لات ساختاری 147
6-2-1-1- ارزیابی نیکویی برازش مدل ساختاری تحقیق در کل نمونه 148
6-2-1-2- نتایج آزمون مدل ساختاری تحقیق در کل نمونه 149
6-2-2- مدل ساختاری یادگیری اجتماعی به تفکیک جنسیت 152
6-2-2-1- ارزیابی نیکویی برازش دو مدل تدوین شده برای دانشجویان پسر و دانشجویان دختر 152
6-2-2-2- نتایج آزمون مدل ساختاری برای دانشجویان پسر و دانشجویان دختر 152
فصل هفتم نتیجهگیری 157
7-1- بحث و نتیجهگیری 158
7-2- دلالتهای سیاستی نظریه یادگیری اجتماعی در پیشگیری از تقلب علمی 165
7-3- محدودیتهای تحقیق 166
7-4- پیشنهادهای پژوهشی تحقیق 167
منابع 168
پیوستها 174

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-1- نوعشناسی و دستهبندی تقلب علمی 16
جدول 4-1- روش نمونه‌گیری تحقیق 71
جدول 4-2- ضرایب آلفای کرونباخ مقیاس تحقیق 80
جدول 4- 3- مصادیق ثابت تقلب علمی 83
جدول 5-1- توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب جنسیت 92
جدول 5-2- توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب مقطع تحصیلی به تفکیک جنسیت 92
جدول 5-3- توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب معدل به تفکیک جنسیت 93
جدول 5-4- توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب دوره تحصیلی به تفکیک جنسیت 93
جدول 5-5- توزیع پاسخگویان برحسب گروههای سنی به تفکیک جنسیت 94
جدول 5-6- توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل به تفکیک جنسیت 94
جدول 5-7- توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب محل سکونت به تفکیک جنسیت 95
جدول 5-8- توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب دانشکده به تفکیک جنسیت 95
جدول 5-9- توزیع فراوانی، درصدی و شاخصهای آماری (مرکزی و پراکندگی) گویههای بعد تقلب در امتحان 96
جدول 5-10- توزیع نمرات بعد تقلب در امتحان 97
جدول 5-11- توزیع فراوانی، درصدی و شاخصهای آماری(مرکزی و پراکندگی) گویههای بعدتقلب در تکالیف درسی 98
جدول 5-12- توزیع نمرات بعد تقلب در تکالیف درسی بر حسب جنسیت 99
جدول 5-13- توزیع فراوانی، درصدی و شاخصهای آماری(مرکزی و پراکندگی) گویههای بعد سرقت علمی 100
جدول 5-14- توزیع نمرات بعد سرقت علمی بر حسب جنسیت 101
جدول 5-15- توزیع فراوانی، درصدی و شاخصهای آماری(مرکزی و پراکندگی) گویههای بعد جعل علمی 102
جدول 5-16- توزیع نمرات بعد جعل علمی بر حسب جنسیت 103
جدول 5-17- توزیع فراوانی، درصدی و شاخصهای آماری (مرکزی و پراکندگی) گویههای بعد تحریف علمی 104
جدول 5-18- توزیع نمرات بعد تحریف علمی بر حسب جنسیت 105
جدول 5-19- توزیع فراوانی، درصدی و شاخصهای آماری (مرکزی و پراکندگی) گویههای بعد تسهیل تقلب برای دیگران 106
جدول 5-20- توزیع نمرات بعد تسهیل تقلب برای دیگران بر حسب جنسیت 107
جدول 5-21- توزیع نمرات بعد تقلب علمی بر حسب جنسیت 108
جدول 5-22- توزیع فراوانی، درصدی و شاخصهای آماری(مرکزی و پراکندگی) گویههای بعد کیفیت هنجاری- مولفه نگرش دوستان 109
جدول 5-23- توزیع فراوانی، درصدی و شاخصهای آماری(مرکزی و پراکندگی) گویه های بعد ارتباطی- تعداد دوستان 111
جدول 5-24- توزیع فراوانی، درصدی و شاخصهای آماری(مرکزی و پراکندگی) گویه های بعد ارتباطی- مولفه میزان ارتباط با دوستان 113
جدول 5-25- توزیع نمرات بعد پیوند افتراقی بر حسب جنسیت 114
جدول 5-26- توزیع فراوانی، درصدی و شاخصهای آماری(مرکزی و پراکندگی) گویههای بعد عکس العمل- شدت عکس العمل دوستان 115
جدول 5-27- توزیع نمرات بعد عکس العمل بر حسب جنسیت 117
جدول 5-28- توزیع فراوانی، درصدی و شاخصهای آماری(مرکزی و پراکندگی) گویههای بعد تشویق-تشویق دوستان 118
جدول 5-29- توزیع نمرات بعد تشویق بر حسب جنسیت 119
جدول 5-30- توزیع فراوانی، درصدی و شاخصهای آماری(مرکزی و پراکندگی) گویه های بعد بازدارندگی- مؤلفه بازدارندگی رسمی قطعیت 120
جدول 5-31- توزیع فراوانی، درصدی و شاخصهای آماری(مرکزی و پراکندگی) گویه های بعد بازدارندگی- مولفه بازدارندگی غیررسمی قطعیت 122
جدول 5-32- توزیع نمرات بعد بازدارندگی بر حسب جنسیت 123
جدول5-33- توزیع فراوانی،درصدی و شاخصهای آماری(مرکزی و پراکندگی)گویههای بعدپاداش- مولفه تقویت کنندههای اجتماعی و غیراجتماعی مثبت 124
جدول 5-34- توزیع نمرات بعد پاداش بر حسب جنسیت 125
جدول 5-35- توزیع فراوانی، درصدی و شاخصهای آماری(مرکزی و پراکندگی) گویههای ابعاد متغیر تعاریف 126
جدول 5-36- توزیع نمرات متغیر تعاریف بر حسب جنسیت 128
جدول 5-37- توزیع فراوانی، درصدی و شاخصهای آماری(مرکزی و پراکندگی) گویههای تقلید- مولفه تقلید از دیگران مهم 129
جدول 5-38- توزیع نمرات بعد تقلید بر حسب جنسیت 130
جدول 5-39- توزیع میزان تقلب علمی برحسب دانشکده 131
جدول 5-40- توزیع میزان تقلب علمی برحسب دوره تحصیلی 132
جدول 5-41- توزیع میزان تقلب علمی برحسب ترم تحصیلی 132
جدول 5-42- توزیع میزان تقلب علمی برحسب معدل تحصیلی 133
جدول 5-43- توزیع میزان تقلب علمی برحسب محل سکونت فعلی 134
جدول 5-44- ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته 135
جدول 6-1- آزمون تفاوت میانگین تقلب علمی و ابعاد آن برحسب جنسیت 138
جدول 6-2- آزمون تفاوت میانگین تقلب علمی و ابعاد آن برحسب گروه سنی 139
جدول 6-3- آزمون تفاوت میانگین تقلب علمی و ابعاد آن برحسب دانشکده 140
جدول 6-4- تفاوت میانگین تقلب علمی برحسب دانشکده با استفاده از آزمون Tukey 141
جدول 6-5- آزمون تفاوت میانگین تقلب علمی و ابعاد آن برحسب دوره تحصیلی 142
جدول 6-6- آزمون تفاوت میانگین تقلب علمی و
ابعاد آن برحسب مقطع تحصیلی 143
جدول 6-7- آزمون تفاوت میانگین تقلب علمی و ابعاد آن برحسب ترم تحصیلی 144
جدول 6-8- تفاوت میانگین تقلب علمی برحسب ترم تحصیلی با استفاده از آزمون Tukey 145
جدول 6-9- آزمون تفاوت میانگین تقلب علمی و ابعاد آن برحسب معدل 146
جدول 6-10- تفاوت میانگین تقلب علمی برحسب معدل با استفاده از آزمون Tukey 146
جدول 6-11- شاخصهای برازندگی مدل تحقیق در کل نمونه 148
جدول 6-12- مقادیر برآورد شده مدل معادلات

پاسخی بگذارید