آگوست 2018

باورهای معرفتی در تفکر انتقادی

باورهای معرفتی در تفکر انتقادی باورهای معرفت شناختی از جمله تمایلات عمدۀ تفکر انتقادی محسوب می شود. پژوهشگران نشان داده اند که این عقاید بر تفکر و یادگیری فراگیران تأثیر […]

راههای دستیابی به امید

راههای دستیابی به امید اگر با نگاه روان شناسانه با امید نگاه کنیم می توان گفت چند اعتقاد مهم و اساسی ما را به امید می رساند و باعث می […]