دسامبر 2018

پایان نامه درمورد 
رسوب گذاری

الکتروپلیمریزاسیون صورت گرفته است. برای مطالعه رسوب گذاری الکتریکی ویا دوپه کردن۶۳ (دوپه کردن نوعی رسوب دادن است) پلی پیرول از تکنیک های تجزیه ای متعددی استفاده شده است اما […]

منابع و ماخذ پایان نامه 
محیط زیست

صنایع و فرایندهای شیمیایی، کنترل محیط زیست ویا در زمینه بیوشیمیایی بوده است. در حال حاضر آنالیز شیمیایی در اغلب زمینههای تکنولوژی بشری انجام میشود و حسگرهای شیمیایی نوری مزایای […]

دانلود پایان نامه ارشد درمورد 
باورهای فراشناختی، فراشناختی، باورهای فراشناختی منفی، میزان افسردگی

در زمینه مطالعه مقدماتی رابطه نشانگان پیش قاعدگی و افسردگی با باورهای فراشناختی درزنان دانشجو انجام دادنتایج این پژوهش نشان دادکه خرده مقیاس باورهای فراشناختی منفی،درموردغیرقابل کنترل وخطرناک بودن نگرانی،رابطه […]

پایان نامه درمورد 
ساده سازی

که دراین رابطه بیانگر هیدروژن یا بخار آب در سمت آند و همچنین اکسیژن و بخار آب در سمت کاتد میباشد. چگالی جریان مربوط به غلضت اکسیژن و هیدروژن است […]