معنی کلمه عشق

اعمال مجرمانه، ارتکاب جرم

عوامل بازدارنده، ساختار کلاس