پایان نامه ها

منبع پایان نامه با موضوع همبستگی، مقادیر، رگرسیون

همبستگی پیرسون وجود دارد که به قرار زیر است: که در آن و است. (سرمد،1384) ضریب همبستگی پیرسون (r) نشان‌دهنده جهت رابطه است، برای تفسیر ضریب همبستگی لازم است، 2R محاسبه شود. 2 Rبرای نشان دادن شدت رابطه بسیار سودمند است، اما جهت رابطه را نشان نمی‌دهد(د.واس، 1383). مبنای ریاضی آن چنین است که مجموع…

پایان نامه ها

منبع پایان نامه با موضوع تعهد سازمانی، اجتماعی شدن، آزمون و خطا

زاجاک‏ نیز این مساله را تایید می‏کند.یکی از فرضها در این مورد این است که وضعیت نقش ناشی از ادراک حاصل از محیط کاری است.اما مسأله‏ای‏ که روشن نیست این است که آیا رابطه بین‏ وضعیت نقش و تعهد سازمانی مستقیم است و یا توسط متغیرهای دیگری از جمله رضایت شغلی‏ و فشارهای شغلی تحت…

پایان نامه ها

منبع پایان نامه با موضوع رضایت شغل، رضایت شغلی، تعهد سازمانی

ه معنای دوست داشتن وظایف شغلی و شرایطی است که اشتغال در آن انجام می گیرد.الف) عوامل درونی:جالب و معنی دار بودن کار، مهارت کافی فرد، تنوع درکار، سطح مطلوب چالش یا برانگیزنده بودن کار، تناسب کار با وضعیت جسمی فرد و اطلاع و دسترسی فرد به نتایج حاصل از کار از جمله این عوامل…

پایان نامه ها

منابع پایان نامه درباره مقادیر، همبستگی، رگرسیون

ضریب همبستگی پیرسون (r) نشان‌دهنده جهت رابطه است، برای تفسیر ضریب همبستگی لازم است، 2R محاسبه شود. 2 Rبرای نشان دادن شدت رابطه بسیار سودمند است، اما جهت رابطه را نشان نمی‌دهد(د.واس، 1383). مبنای ریاضی آن چنین است که مجموع مربعات کل برای y را به دو جمع مربعات رگرسیون و خطا افراز می‌کنند و…

پایان نامه ها

منابع پایان نامه درباره تعهد سازمانی، رضایت شغلی، رضایت شغل

سازمانی درکشورمان صورت گرفته است تحقیق آقای ناصر مولایی (1378) تحت عنوان “پژوهش پیرامون عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب(اهواز)” می باشد. محقق در این پایان نامه همه عوامل موثر بر تعهد سازمانی را در قالب چهار مجموعه عوامل فردی، عوامل شغلی، عوامل سازمانی و عوامل فرا سازمانی نمایش…

پایان نامه ها

منابع پایان نامه درباره رضایت شغل، رضایت شغلی، تحلیل محتوا

نورالله خلیل زاده1375 ، ص 21)تفسیر ضمنی این نظریه آن است که اگر فرد با فکر و تصمیم خود، شغلش را انتخاب کند، به طور طبیعی، از آن رضایت خواهد داشت. اما اگر با اجبار و یا اضطرار آن را انتخاب کند، به احتمال قوی، از شغل خود ناراضی خواهد بود.نظریه نقشیدر این نظریه، به…

پایان نامه ها

مقاله درباره BW، EPA,، بزرگسالان

گی کم تا خیلی آلوده قرار میگیرند. براساس شاخص تجمعی آلودگی، همانگونه که در بخشهای قبل مشخص شد، نمونههای مربوط به کمربندی اصفهان و پلیسراه مورچهخورت بیشترین آلودگی را نشان میدهند (شکل 3-18). شکل3-18- نمودار جعبهای شاخص آلودگی عناصر در نمونههای غبار خیابان. جدول3-15- شاخص و شاخص تجمعی آلودگی فلزات سنگین در نمونههای غبار خیابانSamplePIPC…

پایان نامه ها

مقاله درباره  ، 1.54، 1.70

قلاب، (R19)ترمینال کاوه، (R23)فولادشهر، شاخص خطر بین 300 تا600 است که نشاندهنده خطر قابلتوجه میباشد، که دلیل آن حجم انبوه ترافیک و تردد تعداد بیشمار خودروهاست.بیشینه شاخص خطر فلزات سنگین مربوط به ترمینال صفه(R13)، و کمینه این شاخص مربوط به ایستگاهR21))خیابان آقابابایی میباشد، که با توجه به وجود و تردد اتومبیلهای سبک و سنگین قابل…

پایان نامه ها

مقاله درباره استان اصفهان، شهرک صنعتی، شهر اصفهان

1983). اندازه و ترکیب جمعیت میکروبی نیز به نوبهی خود تحت تاًثیر این عوامل قرار میگیرد. برای مثال در غبارها و خاکهایی با pHپایین، قارچها بر باکتریها غلبه دارند و بنابراین کنترل تجزیه میکروبی برای آنتراسن، بنزو(a) پایرن و فنانترین به خوبی شناخته شده است ولی برای ترکیبات دیگر PAH ناشناخته میباشد(Sims RC et al.,…

پایان نامه ها

مقاله درباره مناطق شهری، مناطق روستایی، صنایع وابسته

جمله منابع مهم آلاینده‌ است. در مناطق جنگلی، آتشسوزی جنگل، سبب تولید مقدار قابلتوجهی هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای می‌شود.اِسومانگ و همکاران در سال 2011 (Essumang et al. 2011)منابع انسانزاد تولید PAHها را به چند گروه تقسیم کردند: منابع متحرک از قبیل اتومبیل، کامیون، کشتی و هواپیما، منابع صنعتی از قبیل نیروگاههای برق، کارخانههای فولاد، کورههای ککسازی،…

پایان نامه ها

مقاله درباره منابع طبیعی، جنگ جهانی اول، نمای ساختمان

محیطی مانندpHو Ehوابسته است. کمپلکسهای آهن با لیگاندهای آلی تأثیر مهمی بر سرنوشت فلزات در محیط دارند((Kabata-Pendias and Mukherjee, 2007. گستره غلظت طبیعی این عنصر در خاک 10-1/0 درصد است.مطالعات انجام شده در نقاط مختلف دنیا، منابع مختلف طبیعی و انسانزاد آهن موجود در غبار خیابان را مشخص کرده است. از میان منابع طبیعی میتوان…

پایان نامه ها

تحقیق رایگان درمورد دفاع مقدس، دوران دفاع مقدس، انقلاب اسلامی ایران

مسائل همیشگی علیت و هرگونه جبر و اختیار را به دستور کار روابط بین‌الملل بازگردانده و به بررسی دقیق‌تر بنیاد مفهومی نسبتاً ساده برخی مطالعات سیاست خارجی منجر شده است. ازطرف دیگر، مجادله درباره این موضوع عمدتاً منطقی خصلتی بسیار انتزاعی داشته، بر معرفت‌شناسی و فراهستی‌شناسی8 متمرکز بوده است.برای برقراری رابطه به نوعی «عقلانیت اقدام»…

پایان نامه ها

تحقیق رایگان درمورد سیاست خارجی، شورهای اسلامی، کشورهای اسلامی

قانون‌های سختگیرانه و مجازات‌های سنگین شهرت جهانی پیدا کرد(.http://fa.wikipedia.org)4-2-تحلیل ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران امروزه ایران تنها بخش کوچکی از سرزمین تاریخی ایران است. وسعت آن خیلی وسیع تر از کشور کنونی ایران و شامل سرزمین هایی بود که یا داخل فلات و سیع ایران یا درحاشیه های آن قرار داشتند فرهنگ ایرانی به همان اندازه…

پایان نامه ها

تحقیق رایگان درمورد خلیج فارس، منابع طبیعی، ژئوپلیتیک

ترکیه محدود است. مساحت این کشور1648195کیلومتر مربع بوده که از نظر وسعت هفده همین کشور جهان به شمار می آید (اطلس گیتا شناسی نوین،143:1384).فضای داخلی کشور ایران با وجود یکپارچگی کلی آن اضلاع شمالی، غربی وجنوبی شامل ترکیبی از عناصر طبیعی و مورفولوژیک است این عناصر عمدتاً عبارتند از :1- رشته کوهها؛شامل رشته کوه البرز،…

پایان نامه ها

تحقیق رایگان درمورد ژئوپلیتیک، نقش برجسته، فرهنگ شهادت

شهادت، جدا کردن این فرهنگ از مصادیق روز ایثار و فرهنگ است. اگر اقدام عملی برای نهادینه نشدن فرهنگ ایثار و شهادت از سوی نظام و مردم انجام نشود این فرهنگ به شدت دچار ضعف و سستی میشود. اگر فرهنگ ایثار و شهادت را از مصادیق روز ایثار جدا کنیم نسل امروز ما این فرهنگ…