90

فایل پایان نامه حقوق 
معامله،

خسارت به بیمهگذار، بیمهگر ضرر را جبران خواهد نمود. در قرارداد اختیار معامله نیز – در صورت تغییرات ناگهانی غیر متقربه و نامطلوب قیمت‌ها – فروشنده اختیار معامله، ضرر را […]