اعمال مجرمانه، ارتکاب جرم

دسامبر 26, 2018 mitra5--javid 0

ساترلند را به وسیلهی اضافهکردنِ مؤلفه‌های شرطیسازی عامل182 (واکنش ارادی183) و پاسخگر184 (واکنش غیر ارادی185) گسترش داد (براون186 و همکاران، 2010). جنبه یادگیری رفتاری نظریه […]

عوامل بازدارنده، ساختار کلاس

دسامبر 26, 2018 mitra5--javid 0

“عدم صداقت علمی در برنامههای بازرگانی تحصیلات تکمیلی: بررسی شیوع، علل، و اقدامات پیشنهادی” با جمعآوری دادههایی از بیش از 5000 دانشجوی کارشناسی ارشد بازرگانی […]

محل سکونت، اعتبار سازه

دسامبر 26, 2018 mitra5--javid 0

فصل سوم چهارچوب نظری 53مقدمه 543-1- نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز 543-1-1- مفاهیم نظریه یادگیری اجتماعی 573-1-1-1- پیوند افتراقی 573-1-1-1-1- ارتباط بین پیوند افتراقی و دیگرنظریهها […]