بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی گیلاندانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشتپایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری( گرایش کودکان )عنوان:بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری […]

تاثیر کاربرد تکنولوژ‍ی اطلاعات بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه شعبه دو قم در سال ۹۲ -۹۱)

‌واحدنراقدانشکده تحصیلات تکمیلیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی –گرایش بیمهعنوان:تاثیر کاربرد تکنولوژ‍ی اطلاعات بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه شعبه دو قم در سال ۹۲ -۹۱)استاد […]

مقایسه طرحواره¬های ناسازگار اولیه و اختلال شخصیت خودشیفته در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، اضطراب فراگیر و افراد بهنجار- قسمت ۴- قسمت 2

مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، اضطراب فراگیر و افراد بهنجار   مقایسه الگوی شخصیت خودشیفته در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، اضطراب […]

اثربخشی خانواده درمانی راه حل مدار – ساختاری در درمان قطع مصرف مواد افراد وابسته به مواد، پیشگیری از عود آن و افزایش عملکرد خانواده- قسمت ۲

– متاآمفتامین ها ………………………………………………………………………………………………………….۳۰– افیون ها ………………………………………………………………………………………………………………..۳۰– تریاک …………………………………………………………………………………………………………………..۳۰– مورفین ………………………………………………………………………………………………………………….۳۱– هروئین ……………………………………………………………………………………………………………….۳۱– عملکرد خانواده ………………………………………………………………………………………………………۳۱– رویکردهای مهم رایج در پیشگیری از سوء مصرف مواد……………………………………………….۳۲– ۱۲ قدم …………………………………………………………………………………………………………………..۳۲– ۱۲ گام […]

بررسی مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی شعب بانک ملی شهراصفهان براساس مدل هاروارد

کد شناسایی پایان نامه:دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقاندانشکده علوم انسانی- گروه آموزشی مدیریت دولتیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A)گـرایش مالیعنــوان :بررسی مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی شعب بانک […]