دسته بندی علمی - پژوهشی : 
بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- قسمت ۳۰

۰۷۰/۱۳۶ ۳۵۹/۹ ۸۱۳/۳ ۶/۱۲ — ۱۰۰ Ce (TC3)%2T- ۰۷۱/۱۳۲ ۲۶۳/۱۵۱ ۴۰۴/۱۰ ۸۱۳/۳ ۸/۱۳ — ۱۰۰ Ce (TC4)%5T- تغییرات در پارامتر شبکه و حجم سلول واحد نمونه دوپ شده وجود دارد […]

بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- قسمت ۲۳

برای محاسبه چگالی در نمونههای دارای فاز ترکیبی نیز از رابطهی زیر استفاده شده است [۹۵]: برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید. Total = (Anatase × X Anatase) […]

بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی-  ...

۳-۶-۴ بررسی فازهای کریستالیبرای تعیین ساختار فازی و میزان کریستاله شدن نمونهها از دستگاه XRD[48] ساخت شرکت Unisantis آلمان مدل XMD300 (kV 45) با طول موج Å ۵۴/۱= Cu? در محدوده زاویه ˚۷۰-۲۰ =θ۲ موجود در […]