شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۴

کلمات کلیدی: عوامل موثر بر تصمیمگیری سهامداران، خرید سهام عادی، بورس اوراق بهادار تهران، تکنیک های تصمیم گیریفصل اوّلکلیّات تحقیق۱-۱- مقدمهوجود بازار سرمایه قوی، یکی از ارکان مهم رشد و توسعه […]

علل گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی به استفاده از سامانه‌های پیامکی (مطالعه موردی شرکت مخابرات ایران)۹۱- قسمت ۴

ص ۴۶ ۱۳ ) این حرفه حداقل صدها و شاید هزاران سال مرسوم بوده است می‌توان به نظریه‌های زیادی اندیشید که در روابط عمومی قابل استفاده اند اما اندیشیدن به […]

بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال مادران؛ شیراز۱۳۹۳- قسمت ۹

میزان t در محاسبه ی تفاوت میانگین های سلامت عمومی در دو گروه دارای دختران دارای مادران شاغل و خانه دار در حالت واریانس های نابرابر، برابر با (۸۷/۰-) می […]

ارزیابی کارآیی نسبی گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA)- قسمت ۷

کائو و هونگ۲۰۰۸     ۴۱ واحد آموزشی دانشگاه ملی چنگ کونگ تایوان     DEAکارایی فنی و کارایی مقیاس     کارکنان، هزینه عملیاتی و فضای آموزشی     […]

تاثیر بازخورد معلم(نوشتاری و کلامی) در ارزشیابی های تکوینی بر خودکارآمدی و میزان استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیم۹۱- قسمت ۱۰

در این پژوهش با عنوان ” تاثیر بازخورد معلم در ارزشیابی های تکوینی بر خودکارآمدی و میزان استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیم ” از طرح پیش – آزمون و پس […]