افسردگی

دسته بندی علمی - پژوهشی : 
ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی  ...

۸ مقبل باعرض و هادوی نژاد ۱۳۹۰ رابطه ادراک سیاست سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه های دولتی شهر تهران: تبیین نقش تعدیل گر معنویت سازمانی معنویت سازمانی رابطه […]

فایل دانشگاهی - 
ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در  ...

(ساعتچی، ۱۳۷۹) شاخص های جسمی تغییرات رفتاری عملکرد شخصی ۱- انواع سردردها۲- اختلال در خواب۳- کاهش وزن۴- اختلال های معدی-روده ای۵- فرسودگی و خستگی ۱-تحریک پذیری فزاینده۲-تغییرات خلقی۳-کاهش تحمل ظرفیت […]

پژوهش دانشگاهی - 
مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه  ...

۳- سلامت بدنی۴- پاکیزگی و بهداشت و زیبایی پوست و مو۵- توانایی کنترل وزن.و نارضایتی ازاین تصویربدنی پیامدهائی چون اضطراب، افسردگی، انزوای اجتماعی، اختلالات روانی، تضعیف خودپنداره و عزت نفس […]

تحقیق دانشگاهی - 
مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو  ...

کیفیت احساس فردیکیفیت روابط خانوادگیکیفیت روابط اجتماعیکیفیت سلامتکیفیت شرایط محیطیکیفیت شرایط اقتصادیبنابراین می توان گفت که کیفیت زندگی زنان دچار طلاق عاطفی در سطح پایین (ضعیف) و در مقابل کیفیت […]