اندازه شرکت

منابع مقالات علمی :
رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها- قسمت  ...

فرضیه۴): بین بازده فوق العاده شرکت با مدت تصدی هیات مدیره رابطه معناداری وجود دارد .فرضیه آماری آن به صورت زیر می باشد:H0:H1:H0: بین بازده فوق العاده شرکت با مدت […]