بازنشستگی

دسته بندي علمی - پژوهشی : 
عوامل موثر بر وفاداری مشتریان شعب روستایی به خدمات بانکداری الکترونیکی و توسعه  ...

قبول سپرده (دیداری- مدتدار) یا تجهیز منابع پولی.ایجاد تسهیلات (وام- اعتبار).خرید و فروش فلزات قیمتی.اجاره دادن صندوق امانات.نقل و انتقال پول در داخل یا خارج از کشور.نگهداری و انجام امور […]