توزیع شده

منابع مقالات علمی : 
طراحی بهینه پارتوئی مکانیزم شش میله ای برای تولید مسیر با استفاده از الگوریتم  ...

در عمل اصلى ادغام همیشه یک فرزند تولید مىشود که حجم محاسبات را تقریباً کاهش مىدهد و باعث جهت دادن به فرزندها بر اساس بردار مطلوب صورت مىپذیرد.به طور کلى […]