راکتور

بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایراندمان حذف دو ماده زایلن(C6H4CH3)2و تولوئن C6H5CH3   ...

۵-۲- پیشنهادات:۱-پیدا کردن روشی برای بالا بردن قدرت تحمل میکروارگانیسم ها۲-قرار دادن فیلتراسیون دائمی بعد از راکتور UASFF یعنی در واقع سیستم به صورت دو مرحله ای فعالیت کند.۳- بررسی تاثیر عوامل مختلف […]

دسته بندی علمی - پژوهشی : 
بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایراندمان حذف دو ماده زایلن(C6H4CH3)2و تولوئن C6H5CH3  ...

همچنین بدنه دستگاه دارای سه عدد شیر می‌باشد. شیر بالا مربوط به تخلیه بخار آب درون دستگاه می‌باشد که پس از اتمام استریل شدن، می‌توان فشار را سریع تر کاهش […]

بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایراندمان حذف دو ماده زایلن(C6H4CH3)2و تولوئن C6H5CH3  که جز  ...

ارتفاع راکتور(m)نمونه محدوده سرعت جریان بالارونده(m/h)نمونه محدوده نوع فاضلاب ۸ ۱۰-۶ ۵/۱ ۱-۳ COD تقریباً ۱۰۰درصد محلول ۶ ۷-۳ ۱ ۲۵/۱-۱ COD اندکی محلول ۵ ۵-۳ ۷/۰ ۱-۸/۰ فاضلاب خانگی ۲-۶-۲-۴-۴ ویژگیهای […]

منابع مقالات علمی : 
بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایراندمان حذف دو ماده زایلن(C6H4CH3)2و تولوئن C6H5CH3   ...

۶- وجود غلظت بالای مواد پروتئینی یا چربی در فاضلاب ورودی باعث تشکیل کف تشکیل لایه غلیظ کفاب در حوضه جمعآوری گاز باعث بروز مشکلاتی میشود چون مانع از آزاد […]

بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایراندمان حذف دو ماده زایلن(C6H4CH3)2و تولوئن C6H5CH3  ...

میکروارگانیزمهای متانوژنیک در طول زمان فعالیت خود نیازمند درجه حرارتهای بالا میباشند. اگرچه گرانولسازی تحت شرایط ترموفیلیک نسبت به مزوفیلیک سریعتر انجام میشود. ولی مکانیسم تشکیل لجن گرانولی آنها بسیار […]

بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایراندمان حذف دو ماده زایلن(C6H4CH3)2و تولوئن C6H5CH3  ...

آهن II رسوب سولفید، لختهسازی و ساختمان بیوفیلم نیکل ساخت کوفاکتور  در باکتریهای متانساز، سرعت دهی به تشکیل بیوگاز و افزایش فعالیت کلسیم لختهسازی باریم لختهسازی کبالت ویتامین  و افزایش فعالیت سولفات […]

بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایراندمان حذف دو ماده زایلن(C6H4CH3)2و تولوئن C6H5CH3  که جز  ...

واکنشهای بیهوازی نسبت به مواد مغذی اضافه شده خیلی سریع واکنش نشان میدهدو بنابراین بعد از وقفه های طولانی سریع تر راه اندازی می شود[۲۴].۲-۲-۱-۷-هزینههای عملکرد:به دلیل عدم استفاده از […]

منابع مقالات علمی : 
بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایراندمان حذف دو ماده زایلن(C6H4CH3)2و تولوئن C6H5CH3   ...

۱-۴-اهداف تحقیق :راندمان حذف دو ماده زایلن(C6H4(CH3)2)و تولوئن (C6H5CH3) که جز هیدروکربن های آروماتیک تک حلقه ای هستنددر راکتور UASB[3] هیبرید(بیوراکتور جریان به طرف بالا هیبریدی و بی هوازی با بستر […]