رمان

بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی-  ...

کبالت عامل کاتالیستی فعال رادمیم تغییر اندازه دانهها و مورفولوژی اریدیم تغییر سازوکار رشد نیکل عامل فعال کاتالیستی و رشد بر سطوح تیتانیا پلادیم نحوه قرارگیری در مکانهای سطحی ۲-۶ […]

پژوهش - 
بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایراندمان حذف دو ماده زایلن(C6H4CH3)2و تولوئن C6H5CH3  که  ...

هیدرولیز تبدیل مواد آلی پیچیده با ساختمان مولکولی بزرگ (پروتئینها، هیدروکربنها و چربیها) به مواد آلی محلول با ساختمان مولکولی کوچک (اسیدهای آمینه، قندهای محلول، اسیدهای چرب و گلیسرینها) توسط […]