روان شناختی

ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در  ...

۲-۶- فرضیه های تحقیق۲-۶-۱- فرضیه های اصلیمعنویت محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی شهرستان کرمان رابطه معناداری دارد.معنویت محیط کار با رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه […]

جستجوی مقالات فارسی - شناسایی وتبیین رابطه بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان ۹۳- قسمت ۱۷

تشویق و تنبیهتعیین مسیر شغلیتعیین حقوق و مزایاشناسایی استعدادهای بالقوه کارکنانتعیین روایی و آزمونهای استخدامی (سعادت،۱۳۷۵، ۲۱۵)بخش سومرابطه بین هوش هیجانی و عملکرد۲-۳-۱- مقدمه:یکی از عمده‌ترین دغدغه‌های مدیران کارآمد در […]