سازمان های دولتی

مزایای سنجش عملکرد

  سنجش و اندازه گیری عملکرد دارای فواید و مزایای بسیاری است که چند مورد از آنها عبارتند از: تعیین کننده ی میزان برآورده شدن نیازهای مشتریان بوده و تناسب […]