سبک مدیریت

رابطه بین هوش هیجانی با تعارض و خلاقیت کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان

در طلیعة قرن جدید که سازمان­ها با محیط رقابتی جهانی مواجه­اند، همواره نیاز به تغییرات ریشه­ای و خلاقیت­های کاری احساس می­شود، نیروی رقابتی جهانی، سازمان­های امروزی را مجبور کرده است […]

طراحی مدل حل تعارض در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

………………………………………………………………………………………………………………… 89 5-3-نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 90 5-4 -نتیجه گیری از تحقیق…………………………………………………………………………………………… 90 5-6-پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………… 94 5-8-مشکلات تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 97 منابع………………………………………………………………………………………………………………………… 98 Abstract………………………………………………………………………………………………………………….. 1 فهرست نمودار عنوان                                                                                                     صفحه نمودار2-1: سبکهای مدیریت […]