کاتالیستی

بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- قسمت ۲۳

برای محاسبه چگالی در نمونههای دارای فاز ترکیبی نیز از رابطهی زیر استفاده شده است [۹۵]: برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید. Total = (Anatase × X Anatase) […]

بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی-  ...

کبالت عامل کاتالیستی فعال رادمیم تغییر اندازه دانهها و مورفولوژی اریدیم تغییر سازوکار رشد نیکل عامل فعال کاتالیستی و رشد بر سطوح تیتانیا پلادیم نحوه قرارگیری در مکانهای سطحی ۲-۶ […]

بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- قسمت ۱۲

کلیه کاربردهای اشاره شده در بالا، در اثر یک مکانیزم ساده تولید جفت الکترون-حفره ایجاد میشوند. بدین صورت که بهمحض جذب فوتونها با انرژی بزرگتر از باند ممنوعه تیتانیا (انرژی> […]

سامانه پژوهشی - 
بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی-  ...

شاید بیشترین تلاشی که در جهت انتقال ماکزیمم جذب فتوکاتالیستها بهسمت امواج مرئی صورت گرفته است جایگزینی یونهای اکسیژن TiO2 با یونهای غیر فلزی چون نیتروژن، کربن، گوگرد و بور بوده […]