کنترل

بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- قسمت ۱۲

کلیه کاربردهای اشاره شده در بالا، در اثر یک مکانیزم ساده تولید جفت الکترون-حفره ایجاد میشوند. بدین صورت که بهمحض جذب فوتونها با انرژی بزرگتر از باند ممنوعه تیتانیا (انرژی> […]