دانلود پایان نامه ارشد درمورد افسردگی اساسی، عوامل محیطی
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

گروه ها از نظر آماری تفاوت معناداری وجود دارد.یافته های مطالعه حاضر همچنین نشان داد بین اختلاف میانگین نمره افسردگی کلیه گروه های مداخله ،با بین اختلاف میانگین نمره افسردگی گروه شاهد از نظر آماری تفاوت معناداری وجود دارد.لذا یافته های این قسمت از پژوهش با تاکید بر نقش توأم عوامل محیطی و زیستی در پدیدآیی افسردگی اساسی ،همکاری بیش

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهنانولوله، HOMO، دهندگی، دردوبخش

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.