دانلود پایان نامه ارشد درمورد افسردگی اساسی، عوامل محیطی

گروه ها از نظر آماری تفاوت معناداری وجود دارد.یافته های مطالعه حاضر همچنین نشان داد بین اختلاف میانگین نمره افسردگی کلیه گروه های مداخله ،با بین اختلاف میانگین نمره افسردگی گروه شاهد از نظر آماری تفاوت معناداری وجود دارد.لذا یافته های این قسمت از پژوهش با تاکید بر نقش توأم عوامل محیطی و زیستی در پدیدآیی افسردگی اساسی ،همکاری بیش

پاسخی بگذارید