بررسی الگوهای منجر به بارش بیش از ۱۰۰ میلی متر در یک روز (ایستگاههای انزلی- رشت-آستارا)

دانشگاه آزاد اسلامیواحد رشتدانشکده علوم انسانیگروه آموزشی جغرافیاپایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطیعنوان:بررسی الگوهای منجر به بارش بیش از ۱۰۰ میلی متر […]

بررسی تطبیقی شیوه داستان پردازی در مثنوی مولانا، مصیبت نامه عطار و حدیقه سنایی (با رویکرد داستانهای هم مضمون)

دانشگاه پیام نورمرکز فریمانپایان نامهبرای دریافت مدرک کارشناسی ارشدرشته زبان و ادبیات فارسیبررسی تطبیقی شیوه داستان پردازی در مثنوی مولانا، مصیبت نامه عطار و حدیقه سنایی (با رویکرد داستانهای هم […]

رابطه بین درک شنیداری و به کارگیری راهبردهای فراشناختی، شناختی و اجتماعی- عاطفی بر اساس عملکرد فارسی آموزان غیرایرانی- قسمت ۸

از چشم‌انداز راهبردهای بالا به پایین و پایین به بالای دخیل در شنیدن، یافته‌های پژوهش‌ها خاطرنشان می‌سازند که گرچه هر تقسیم‌بندی دوتایی در ظاهر ساده انگارانه و ناپرورده به نظر […]

بررسی تدابیر پیش‌گیری وضعی از وقوع قتل عمد(مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه۱۳۸۶-۱۳۹۰)- قسمت ۴

۳-۹- اعتبارپرسشنامه (پایایی): ۶۹۳-۱۰- روشآماریتجزیهوتحلیلاطلاعات ۷۰فصلچهارممقدمه ۷۲الف: یافته‌هایتوصیفی ۷۲۴-۱ توصیفخصوصیاتجمعیتنمونه: ۷۲۴-۱-۱- جنسیت ۷۲۴-۱-۲- میزانتحصیلات ۷۳۴-۱-۳- طیفدرجاتییارتبهخدمتی ۷۳۴-۱-۴- وضعیتشغلیاحرفه ۷۴۴-۱-۵- سنواتخدمتی ۷۴۴-۲- توصیفپاسخ‌هایدادهشدهبهسوالاتپرسشنامه. (پرسشنامهشماره۱): ۷۵۴-۲-۱- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالاولپرسشنامه (۱): ۷۵۴-۲-۲- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالدومپرسشنامه (۱): ۷۶۴-۲-۳- […]

پایان نامه نهایی- قسمت ۱۸

برپایی ناکافی نمایشگاه ها ، سمینار ها ، سخنرانی ها ، جراید در ارتباط با چگونگی رشد صادرات (امیدیان ،۱۳۸۰)     نبود مراکز مناسب سفارش الکترونیکی و شبکه های […]

تاثیر سواد اطلاعاتی بر میزان یادگیری وعملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی

دانشگاه پیام نوردانشکده علوم انسانیمرکز قشمپایان نامهبرای دریافت مدرک کارشناسی ارشدرشته تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشیگروه علوم تربیتی و روانشناسی عنوان پایان نامه : تاثیر سواد اطلاعاتی بر […]