دانلود پایان نامه ارشد درمورد دارو درمانی، شناخت درمانی، رتبه بندی
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

آماری بیانگر آن بود که در روش های درمانی به کار گرفته شده از نظر میزان تاثیر رتبه بندی بدین شکل می باشد:
۱- روش دارو درمانی توأم با شناخت درمانی
۲- دارو درمانی
۴- شناخت درمانی.
۲-۱۰-۲ پژوهش های خارج از کشور
پژوهش هولون و همکاران،(۲۰۰۲ )نشان داد که بین میانگین نمرات افسردگی بک در درمان شناختی-رفتاری و دارو درمانی تفاوت معنا

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بودن"، "سطح، ، آماری،

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.