دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، سازمان بهداشت جهانی، رضایت از زندگ، رضایت از زندگی
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

ادراکات فرد از واقعیت های زندگی بستگی دارد(بالوینگ و زاهار،۲۰۰۴ گروه کیفیت زندگی، سازمان بهداشت جهانی،۱۹۹۸).
سازمان جهانی بهداشت(۱۹۹۷)در تعریفی دیگر کیفیت زندگی را دربرگیرنده خوشحالی، رضایت از زندگی، بهزیستی، خودشکوفایی،بی نیازی و رهایی از فقر،کارکرد هدفمند،بهزیستی جسمانی، روانی، اجتماعی کامل می داند(فراهانی،۱۳۸۸)
شلدون معیار

مطلب مشابه :  منبع مقاله درباره lui، raconter، cette، Je

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.