دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، سازمان بهداشت جهانی، رضایت از زندگ، رضایت از زندگی
آذر 14, 1397 Comments..0

ادراکات فرد از واقعیت های زندگی بستگی دارد(بالوینگ و زاهار،۲۰۰۴ گروه کیفیت زندگی، سازمان بهداشت جهانی،۱۹۹۸).
سازمان جهانی بهداشت(۱۹۹۷)در تعریفی دیگر کیفیت زندگی را دربرگیرنده خوشحالی، رضایت از زندگی، بهزیستی، خودشکوفایی،بی نیازی و رهایی از فقر،کارکرد هدفمند،بهزیستی جسمانی، روانی، اجتماعی کامل می داند(فراهانی،۱۳۸۸)
شلدون معیار

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع ورزشکاران

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.