دانلود پایان نامه درباره نانولوله، Al3+&BNT(6,0)، LUMO، می‎باشد

باشد.

a)HOMO Al3+&BNT(6,0)

b)LUMO Al3+&BNT(6,0)

(۵)شکل ۳-۷- ساختارHOMO وLUMO و طیف DOS نانولوله BNT(6-0)& Al+3

توزیع اوربیتال HOMO در این ساختار به طور کامل بر روی یون و بخش کمی از نانولوله می‎باشد و همچنین توزیع اوربیتال LUMO بر روی نانولوله می باشد پس در این ساختار یون

پاسخی بگذارید