دانلود پایان نامه درباره HOMO، (۳-۴)، (LUMO)، پایینترین
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

از نانولولههای کربنی۰) – CNT(6 کمترین سختی را دارا میباشند.

۳-۵ شکاف بین HOMO و LUMO
پارامترهای محاسبه شده از قبیل انرژی بالاترین اوربیتال مولکولی اشغال شده (HOMO)، انرژی پایینترین اوربیتال مولکولی اشغال نشده (LUMO) در جدول (۳-۴) نشان داده شده است. مقادیر زیاد انرژی HOMO نشاندهنده تمایل بیشتر گونه به دادن الکترون به مولکول

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره ، لانگمیر-، برود.، هینشلوود

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.