منابع و ماخذ پایان نامه الکتروشیمیایی، ۱-۱۹-۳-۳-، میباشند.، آمپرومتری
آذر 14, 1397 Comments..0

آمپرومتری نیز گروه دیگری از این حسگرها میباشند.

۱-۱۹-۳-۳- حسگرهای رسانایی سنجی
حسگرهای رسانایی سنجی، دسته دیگری از حسگرهای الکتروشیمیایی هستند که در آنها از رسانایی الکتریکی به عنوانی معیار حسگری استفاده میشود. این گروه از حسگرهای الکتروشیمیایی بر پایه تغییرات رسانایی الکتریکی یک فیلم یا یک توده از جنس خاص عمل

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه ، c، (۱-R)2/2R، (۱-۳۳)

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.