منابع و ماخذ پایان نامه الکتروشیمیایی، ۱-۱۹-۳-۳-، میباشند.، آمپرومتری

آمپرومتری نیز گروه دیگری از این حسگرها میباشند.

۱-۱۹-۳-۳- حسگرهای رسانایی سنجی
حسگرهای رسانایی سنجی، دسته دیگری از حسگرهای الکتروشیمیایی هستند که در آنها از رسانایی الکتریکی به عنوانی معیار حسگری استفاده میشود. این گروه از حسگرهای الکتروشیمیایی بر پایه تغییرات رسانایی الکتریکی یک فیلم یا یک توده از جنس خاص عمل

پاسخی بگذارید