منابع و ماخذ پایان نامه زمان،، آمپرومتری، [۴۷].، میآیند.

آمپرومتری، الکترود اکسیژن کلارک است که در سال ۱۹۵۶ ساخته شد. در این نوع حسگرها اطلاعات تجزیهای از طریق ارتباط بین جریان و غلظت در یک پیل الکتروشیمیایی به دست میآیند. این الکترود بعدها به صورت یک حسگر آمپرومتری کامل در آمد و با گذشت زمان، مواد استفاده شده و ساخت آن مورد بررسی بیشتر و اصلاح قرار گرفت [۴۷]. انتخاب پتانسیل برای عمل

پاسخی بگذارید