منابع و ماخذ پایان نامه صفحهای، نمیباشند.، مزاحمتهای، انعطافپذیر

مزاحمتهای الکتریکی و الکترومغناطیسی در آنها موضوعی مهم نمیباشند. همچنین حسگرهای نوری انعطافپذیر میباشند، به آسانی در مقیاس کوچک ساخته میشوند، گرانقیمت نمیباشند و ساختار ساده صفحهای دارند. این نوع از حسگرها در مقابل خوردگی مقاومت نشان میدهند و توانایی ارائه اطلاعات از محتوای نمونه را در زمان خیلی کوتاه دارند. استفاده از فیبرهای

پاسخی بگذارید