منابع پایان نامه ارشد با موضوع آرنج، فلکشن، داده،، پسیو

مینامند(گربر۱۹۹۱).

شکل ۳-۱- تست بلند کردن برای تشخیص آسیب عضله تحتکتفی

۳-۲-۳-۲-تاخیر در چرخش خارجی۹۷
آزمودنی بر روی نیمکت معاینه پشت به آزمونگر نشسته است.توسط آزمونگر آرنج است به صورت پسیو تا ۹۰ درجه فلکشن داده، و بازو ۲۰ درجه الویشن در صفحه کتف با حداکثر چرخش خارجی دارد.(شکل۲-۳) سپس در حالی که همچنان که آرنج حمایت میشود

پاسخی بگذارید