منبع مقاله درباره nous، se، m’écrivais، écriv-ons
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

nous nous compren-ons
je me comprenais
se boire
nous nous buv-ons
je me buvais
se connaître
nous nous connaiss-ons
je me connaissais
se croire
nous nous croy-ons
je me croyais
s’écrire
nous nous écriv-ons
je m’écrivais
s’éteindre
nous nous éteign-ons
j’éteignais
se voir
nous nous voy-ons
je me

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع فوقخاری، آبداکشن، گشتاوری، جاب

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.