منبع مقاله درباره nous، se، m’écrivais، écriv-ons
آذر 14, 1397 Comments..0

nous nous compren-ons
je me comprenais
se boire
nous nous buv-ons
je me buvais
se connaître
nous nous connaiss-ons
je me connaissais
se croire
nous nous croy-ons
je me croyais
s’écrire
nous nous écriv-ons
je m’écrivais
s’éteindre
nous nous éteign-ons
j’éteignais
se voir
nous nous voy-ons
je me

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رگرسیون، رگرسیون چندگانه، شبیه سازی، متغیر وابسته

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.