منبع پایان نامه درباره ، ایزومل، کربوکسیل،
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

کربن دی اکسید به چاپ رسید که درآن از تیتانیم اکسید استفاده شده است. به عنوان بخشی از کارهای انجام شده حذف گروه کربوکسیل از بوتان با استفاده از این ماده ایزومل و همکارانش گزارش شده که در این کار پیشنهاد شده بود که عامل اصلی در این مکانیسم تولید رادیکال های هیدروکسیل می باشد. امروزه آخرین تحقیقات انجام شده بروی تخریب ترکیبات آلی و

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان پروتونهای، ۴۴/۲، سینگلت، شوند.پروتونهایHa

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.