منبع پایان نامه درباره است]۲۹[.، میبخشد.، آب،، گندزدایی

را در سیستمهای پاک سازی هوا، گندزدایی آب، و خالص سازی آب بهبود میبخشد. بسیاری از نیمهرساناها دارای انرژی بند گپ کافی جهت انجام فرآیند فوتوکاتالیستی هستند. در میان این نیمه رسانا ها TiO2 به خاطر شرایط و خواص بیولوژیکی آن و پایداری آن در مقابل خوردگی نوری و شیمیایی و نیز اقتصادی بودن آن بسیار مورد علاقه قرار گرفته است]۲۹[.
در

پاسخی بگذارید