منبع پایان نامه درباره حفاظت محیط زیست، نفت و گاز، محیط زیست

حفاظت محیط زیست ایالت متحده آمریکا۵۰ بیان کرده است که ۲۵ درصد از کل تانکهای ذخیره زیرزمینی مواد نفتی مانند بنزین در حال نشت هستند. با توجه به اینکه ترکیب شامل مواد آروماتیک از جمله ترکیبات مشترک محصولات و پساب اکثر مجتمعهای پتروشیمی و پالایشگاههای نفت و گاز می باشد، منبع اصلی این آلودگیها نشت بنزین در نتیجه نگهداری ضعیف و ناقص

پاسخی بگذارید