منبع پایان نامه درباره محیط زیست
آذر 14, 1397 Comments..0

تواند تهدیدی برای زندگی موجودات دریایی باشد.
سازمان حفاظت از محیط زیست ایالت متحده آمریکا، این ترکیبات را به عنوان مواد شیمیایی پر خطر معرفی کرده است که به منطور تخیلهی بی خطر پسابها، نیاز است غلظت این ترکیبات در پسابها تا حد مجاز کاهش یابد]۲۴[.
روشهای فیزیکی و شیمیایی مختلفی برای تصفیه پسابها و محلول های آبی آلوده به مواد

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامهصدا و سیما، تحول فرهنگی، منزلت اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.