منبع پایان نامه درباره محیط زیست
آذر 14, 1397 Comments..0

مطالعه بروی عوامل و پارامترهای مؤثر بر آن کریچر و برد گزارش شده است]۲۳[.
آلودگی در محیط زیست شامل سه بخش آلودگی های هوا، آب و خاک می باشد. مهمترین منبع آلودگیهای آب تخلیه پسابهای صنایع مختلف به محیط زیست می باشد که باعث آلوده شدن آبهای سطحی و زیر زمینی می گردد.
صنایع مختلف از جمله مجتمعهای پتروشیمی، پالایشگاه نفت، صنایع دارویی،

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع (نیر، RC، ۱۹۷۲).، در۹۰

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.