پایان نامه ارشد رایگان با موضوع توزیع فراوانی
آذر 14, 1397 Comments..0

گردد. بدین منظور مقادیر بارندگی برش یافته مدل و مشاهدات در توزیع گامای دو پارامتری قرار گرفته (معادله ۳-۳) و سپس توزیع تجمعی (معادله ۳-۴) داده های بارندگی برش یافته مدل در مقابل داده های بارندگی برش یافته مشاهداتی در معادله (۳-۵) قرار می گیرد. در حقیقت با این روش روند توزیع فراوانی این دو سری داده همسو می گردند و از توزیع گاما

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد شبیه سازی

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.