پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حداکثر درست نمایی

پیروی می نمایند.
(۳-۳)
(۳-۴)
(۳-۵)
و در اینجا پارامترهای شکل و مقیاس توزیع گاما می باشند که به کمک روش حداکثر درست نمایی۴۴ تخمین زده می شوند.
(۳-۶)

پاسخی بگذارید